Plannen

Bestemmingsplannen Goudse Poort

   

Bestemmingsplan Goudse Poort

In 2014 is het bestemmingsplan Goudse Poort definitief vastgesteld. Alle vastgestelde digitale ruimtelijke plannen van Gouda staan op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. U kunt ook direct inzoomen op Gouda. 
Het plan wat op www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd, is beslissend. De gemeente stelt de ruimtelijke plannen ook op papier beschikbaar, maar als deze afwijken van het plan dat is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, is het plan op die website beslissend.

Handige overzichtskaart 

De gemeente Gouda heeft ook een eigen viewer ontwikkeld waarmee u makkelijker de plannen kunt bekijken op een kaart van onze stad. (Werkt ook op de iPad)

Ter inzage leggingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de digitaal vastgestelde ruimtelijke plannen binnen de gemeente Gouda, die op dit moment ter inzage liggen. Van de digitale ruimtelijke plannen kunt u de bijbehorende documenten in pdf-format downloaden. Ook vindt u er een rechtstreekse link naar het digitale plan en informatie over de actuele status van de plannen.
Alle ruimtelijke plannen kunt u ook op papier bekijken in het Huis van de Stad van de Gemeente Gouda (Burgemeester Jamesplein 1). Plannen die ter inzage liggen kunt u zonder afspraak inzien. Voor de overige plannen kunt u het beste een afspraak maken met het Klant Contact Centrum. (dan kunnen alle documenten voor u opgezocht en klaargelegd worden).

Beheerplan openbare ruimte

   

Beheerplannen Openbare Ruimte
in het kader van het groot onderhoud en vervangingsonderhoud openbare ruimte.

 

   

Historie:
Alle eerder opgestelde plannen van de gemeente Gouda rondom de revitalisering van de Goudse Poort zijn beschikbaar in PDF. U kunt ze hieronder downloaden.

       

Revitalisering Goudse Poort  

   

De gemeente Gouda werkt aan de voorbereiding van het project 'herinrichting noordwestelijk openbaar gebied Goudse Poort'. Dit project betreft het herinrichten en ophogen van de openbare ruimte in het gebied gelegen tussen de Nieuwe Gouwe Oostzijde, de Goudse Poort en de Rijksweg A12.

Ontwerp bestemmingsplan    

   

Met ingang van 22 februari 2012 is het ontwerp bestemmingsplan Goudse Poort ter inzage gelegd. Aanleiding voor het opstellen van dit plan is de invoering van de Wet ruimtelijke ordening, op grond waarvan het verplicht is om voor 2013 alle verouderde bestemmingsplannen te herzien.

Concept voorontwerp bestemmingsplan

Bijlage: Vlekkenplan Goudse Poort

   

In 2011 wordt de laatste hand gelegd aan het concept voorontwerp bestemmingsplan Goudse Poort in samenwerking met Gemeente Gouda en Belangenvereniging Goudse Poort.

Met als bijlage het vlekkenplan Goudse Poort, waarin o.a. een (tijdelijke) functieverruiming voor een aantal zones is opgenomen, om in te spelen op de huidige economische situatie.

Masterplan WKO

   

In juli 2008 stemde het college in met het Masterplan Warmte-koude-opslag. De kaarten uit dit Masterplan worden opgenomen in een nieuw bestemmingsplan voor de Goudse Poort.

   
In februari 2007 werd het structuurplan vastgesteld door de gemeenteraad. De hoofdbestemming van de Goudse Poort is kantoren, bedrijven en detailhandel. Ook voor wegen, water en groen is veel ruimte. Het structuurplan is opgesteld om alvast een ruimtelijke onderbouwing te geven voor de plannen en om de Wet Voorkeursrecht Gemeente (uit 2004) te kunnen verlengen.
   
In het Beeldkwaliteitplan is de visie uit het Masterplan visueel uitgewerkt. Het vormt een leidraad voor ontwerpers, is een toetsingsinstrument en geeft richting aan duurzaam gebruik van het gebied.

Masterplan

   

De BVGP en de gemeente Gouda werkten samen om het economisch profiel te versterken, het vestigingsmilieu te verbeteren en de werkgelegenheid te vergroten. Gezamenlijk stelden zij het Masterplan op dat in april 2004 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

   
In 2003 stelde de gemeente Gouda en de BVGP de uitgangspunten vast voor een herstructurering van bedrijventerrein Goudse Poort. De uitgangspunten hebben betrekking op het ambitieniveau, indeling van het terrein, functies, mobiliteit, duurzaamheid, beeldkwaliteit en financiën.

 

Algemeen » Vereniging » Gemeente » Plannen